Generalforsamling Grundejerforeningen Bagsværdlund

Foreningens vedtægter.

§ 3
Ejerne af samtlige parceller eller ejerlejligheder, der udstykkes eller opdeles fra ejendommen matr. nr. 5f og 5dt, Bagsværd er pligtmæssige medlemmer af grundejerforeningen.
§ 4
Stk. 1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser i forhold til naboer, offentlige myndigheder og private eller offentlige energileverandører, samt forestå drift og vedligeholdelse af veje, stier, fælles tilgængelige arealer og fælles tekniske installationer på grundejerforeningens område.
§ 12
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse/e-mail til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse/e-mailadresse. I indkaldelsen gøres opmærksom på fristen for indsendelse af forslag fra medlemmerne.
Stk. 3. Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal følge med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det samme gælder det af bestyrelsen godkendte regnskabsudkast for det foregående regnskabsår samt forslag til budget, herunder kontingentfastsættelse, for indeværende år.
Stk. 4. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, dog således at indkaldes generalforsamlingen senere end 21 dage før afholdelse, skal forslag være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Stk. 5. Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning